Przepisy celne
Islandia nie jest w pełni objęta unią celną, dlatego też obowiązują tu inne niż w Unii Europejskiej przepisy dotyczące wwozu towarów przez turystów.

Bez cła i innych podatków można wwieźć do Islandii oprócz rzeczy osobistych potrzebnych na czas podróży:
 •     żywność (do 3 kg o wartości nie przekraczającej 13 tys. ISK, z wyjątkiem produktów surowych),
 •     napoje alkoholowe ( 1litr mocnego alkoholu (o zawartości alkoholu powyżej 22%) i 1litr  wina i 6 litrów piwa, ewentualnie 1 litr mocnego alkoholu i 9 litrów piwa lub 1,5 litra wina i 9 litrów piwa lub 12 litrów piwa
 •     200 szt. papierosów lub 250 g innych wyrobów tytoniowych,
 •     napoje alkoholowe mogą wwozić osoby, które ukończyły 20 rok życia, wyroby tytoniowe i papierosy osoby, które ukończyły 18 rok życia.

Przedmioty, których wwóz jest zabroniony bez specjalnego zezwolenia:
 •     telefony i inne wyposażenie telekomunikacyjne (nie dotyczy to jednego używanego telefonu komórkowego GSM),
 •     sprzęt wędkarski, sprzęt oraz odzież do jazdy konnej (jeśli przedmioty te były używane poza terenem Islandii, można je wwieźć pod warunkiem przedstawienia organom celnym zaświadczenia upoważnionych służb weterynaryjnych innych państw o wykonanej dezynfekcji; przedmioty te można poddać dezynfekcji przy wjeździe do Islandii na koszt właściciela),
 •     broń i amunicja (o ile samo wwożenie tego typu przedmiotów jest dozwolone, to podlega zgodzie komendanta policji). Posiadacz europejskiego pozwolenia na broń, może jednak bez odrębnego pozwolenia wwieźć broń wyszczególnioną w posiadanym dokumencie, o ile planowany pobyt w Islandii nie przekracza trzech miesięcy,
 •     zwierzęta domowe (wwóz jest możliwy na podstawie zezwolenia wydanego przez Ministerstwo Rolnictwa Republiki Islandii pod warunkiem odbycia kwarantanny),
 •     lekarstwa (niewielka ilość lekarstw niezbędnych na czas po­bytu, maksimum na 100 dni, jest dozwolona; funkcjonariusz służby celnej ma prawo zażądać okazania świadectwa lekarskiego),
 •     kwiaty, nasiona i inne rośliny (bez zezwolenia można wwieźć np. bukiet kwiatów zawierający maksimum 25 szt.).

Przedmioty, których wwóz jest zabroniony:
 •     narkotyki i środki odurzające,
 •     tytoń do żucia i tabaka,
 •     surowe produkty żywnościowe (np. surowe mięso i wędliny, nie przegotowane mleko, surowe jaja itp.; zakaz dotyczy rów­nież suszonego, wędzonego, solonego mięsa i innych suszonych produktów żywnościowych)
 •     różnego rodzaju broń (sztylety o ostrzu przekraczającym dłu­gość 12 cm, noże i sztylety sprężynowe, kastety, pałki, kajdanki itp.).

Obowiązkiem turysty jest zgłoszenie służbom celnym przed­mio­tów, których wwóz objęty jest zakazem. Nie ma limitu warto­ściowego wwożonej gotówki, o ile wwożąca lub wywożąca ją osoba jest jej prawowitym właścicielem i w razie wątpliwości ze strony służb celnych może udowodnić tytuł własności. Osoba wjeżdżająca do Islandii lub opuszczająca ten kraj jest obowiązana zgłosić służbom celnym posiadane środki finansowe w gotówce przekraczające równowartość 15 tys. EUR.
Można uzyskać zwrot podatku VAT za zakupione w wyznaczonych sklepach towary przeznaczone do użytku poza granicami Islandii. Podstawą do ubiegania się o zwrot VAT przy wyjeździe z Islandii jest wydany przez sklep specjalny druk Tax free, dowód zapłaty za towar, okazanie zakupionych przedmiotów w stanie nienaruszonym w zaplombowanym przez obsługę sklepu opakowaniu oraz dokument podróży.

Źródło: MSZ


TAGI: Islandia, przepisy celne, warto wiedzieć przed podróżą, co można wwieźć
 
Sprawdzone hotele w Islandii tylko na e-Hotel.pl